Известување

TEGoVA
Почитувани колеги,
Ми претставува особена чест и задоволство да Ве известам дека Комората на проценувачи на Република Македонија на 16.11.2013 година на годишното собрание на TEGoVA, е примена за член на Европската група на Асоцијации на проценувачи - TEGoVA.
Комората е примена во Европското членство под уставното име Република Македонија.

Скопје, 19.11.2013 година

Надица Младеновска-Крцкоска
Претседател на Комората на проценувачи на РМ

IVSC
Почитувани колеги,
Ми претставува особена чест и задоволство да Ве известам дека Комората на проценувачи на Република Македонија на 23.10.2014 година на годишното собрание на Советот за меѓународните стандарди за процена на вредност–ИВСЦ, е примена за член на Советот за меѓународните стандарди за процена на вредност-ИВСЦ.
Комората е примена во меѓународното членство под уставното име Република Македонија.

Скопје, 27.10.2014 година

Надица Младеновска-Крцкоска
Претседател на Комората на проценувачи на РМ